Πρόγραμμα “Γεφυρώνοντας το Χάσμα Αμοιβών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, Διακρατική Συνεργασία: Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία”

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) ανακοινώνει την έναρξη του Έργου Bridging the Gender Pay Gap Transnational Cooperation: Cyprus, Greece, Portugal με θέμα τη γεφύρωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ των φύλων, συνεργασία τριών χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου· την Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Το Έργο, διάρκειας δύο ετών, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος PROGRESS και αποτελεί Κοινοπραξία του ΙΝΕΚ, που έχει αναλάβει και το συντονισμό της δράσης, με το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) και το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ από την Ελλάδα, καθώς και τη Γενική Συνομοσπονδία Πορτογάλων Εργαζομένων CGTP-ΙΝ από την Πορτογαλία. Σε εθνικό επίπεδο συμμετέχουν επίσης η ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Όσον αφορά του στόχους του προγράμματος, το έργο στοχεύει πρωτίστως στην ανάπτυξη γνωστικών εργαλείων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο με στόχο τη μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η υποτίμηση της γυναικείας εργασίας ως καθοριστικός παράγοντας για τον προσδιορισμό του χάσματος. Στο πλαίσιο αυτό το έργο στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση των βασικών διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών στην απασχόληση, για παράδειγμα της υψηλής συγκέντρωσης των γυναικών σε επαγγέλματα που αμείβονται χαμηλά και των οποίων η αξία υποτιμάται, καθώς και στην επανεξέταση και επαναξιολόγηση των ρόλων και των προσόντων των γυναικών. Σε πρακτικό επίπεδο καθοριστικής σημασίας είναι η αξιοποίηση και προσαρμογή ενός εργαλείου που χρησιμοποιεί μετρήσιμα κριτήρια για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εργασίας χωρίς να επιτρέπει στο φύλο να λειτουργεί ως παράγοντας προκατάληψης και υποτίμησης, ένα εργαλείο που εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στην Πορτογαλία.
Το έργο δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο χάσμα αμοιβών. Στο πλαίσιο αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται το ύψος του χάσματος με το ύψος των αμοιβών. Για παράδειγμα η μείωση του χάσματος που παρατηρείται σε κάποιες χώρες οφείλεται περισσότερο σε μείωση των αμοιβών των ανδρών και δεν αφορά σε πραγματική διόρθωση του χάσματος λόγω της βελτίωσης στις αμοιβές των γυναικών. Μία άλλη σημαντική επίπτωση της οικονομικής κρίσης είναι η αποδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου ως προς τον καθορισμό των αμοιβών και την προώθηση της έννοιας της ισότητας στην εργασία. Στο πλαίσιο αυτό το έργο θα αναδείξει το ρόλο του κοινωνικού διαλόγου στην προώθηση της ίσης αμοιβής τόσο σε τριμερές όσο και σε διμερές επίπεδο.
Το έργο περιλαμβάνει και μία σειρά άλλων δράσεων ερευνητικού, εκπαιδευτικού και διαφωτιστικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρεται η πραγματοποίηση έρευνας αναφορικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες του χάσματος αμοιβών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία στην Κύπρο, καθώς και μία συγκριτική μελέτη σχετικά με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο χάσμα αμοιβών σε Κύπρο, Ελλάδα και Πορτογαλία. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται η διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου με θέμα το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων και τη διάσταση της ισότητας σε εποχές οικονομικής κρίσης στη Νότια Ευρώπη.