Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ E-mentoring: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων και Καινοτόμων Λύσεων για Στήριξη της e-καθοδήγησης για Νέους Ανέργους»

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ E-mentoring, το οποίο συντονίζεται από τους Νορβηγούς εταίρους του έργου Mangfold I Arbeidslivet (MIA) σε κοινοπραξία με άλλους πέντε (5) οργανισμούς από την Κύπρο (RESET), την Ιρλανδία (INQS), την Πορτογαλία (MindShift) και την Ισπανία (INFODEF & LBP). Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο χρόνων και ολοκληρώνεται το Οκτώβριο 2023.

Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος E-mentoring είναι να αναπτύξει τις ψηφιακές δεξιότητες των καθοδηγητών (mentors) των οργανώσεων που ασχολούνται με τους νέους και να τους εξοπλίσει με καινοτόμες λύσεις για στήριξη της e-καθοδήγησης προς νέους ανέργους.

Οι αντικειμενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Να στηρίξει τους καθοδηγητές νέων έτσι ώστε να προσαρμοστούν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, με το να ενδυναμώσει τις ικανότητες και την ετοιμότητα του οργανώσεων νέων να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη στροφή προς στην ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση,
  • Να βελτιώσει και αναβαθμίσει τις ψηφιακές δεξιότητες των καθοδηγητών νέων και την τεχνογνωσία τους στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για να είναι σε θέση να στηρίζουν νέους ανέργους, και
  • Να σχεδιάσει, να δοκιμάσει, να προσαρμόσει και να εφαρμόσει νέες μεθόδους και εργαλεία Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT) για να εκπαιδεύσει τους καθοδηγητές νέων στο να χρησιμοποιούν καινοτόμες λύσεις στην e-καθοδήγηση.

Προς επίτευξη των αντικειμενικών του στόχων, η κοινοπραξία θα αναπτύξει, ανάμεσα σ’ άλλα, ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Ψηφιακές Ικανότητες για καθοδηγητές νέων το οποίο καθορίζει τις ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για την e-καθοδήγηση νέων ανέργων, μια Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης με εκπαιδευτικές πηγές και καινοτόμο υλικό και ένα πακέτο με Οδηγίες και Προτάσεις Πολιτικής για την στήριξη της e-καθοδήγησης για νέους ανέργους.

Οι κύριες ομάδες στόχου και χρήστες των αποτελεσμάτων του προγράμματος είναι οι καθοδηγητές νέων και οι οργανώσεις νέων και οι τελικοί δικαιούχοι οι νέοι άνεργοι. Με την ολοκλήρωση των παραδοτέων του έργου, θα γίνει πιλοτική εφαρμογή η οποία συμπεριλαμβάνει την κατάρτιση καθοδηγητών νέων στις χώρες που εφαρμόζεται το έργο, οι οποίοι με την σειρά τους θα εφαρμόσουν e-συνεδρίες καθοδήγησης με νέους που βρίσκονται στην ανεργία.