ΠΡΟΦΙΛ

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) ιδρύθηκε το 2002 με πρωτοβουλία της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας, έχει ωστόσο ανεξάρτητο και αυτόνομο χαρακτήρα. Ιδρύθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου 57/72 και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ αναπτύσσει δραστηριότητες έρευνας, τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης στους τομείς της οικονομίας, των εργασιακών σχέσεων, συνθηκών εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας, της ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων και του ρατσισμού, της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, της δημόσιας, κοινωνικής και συνεργατικής οικονομίας. Στο ινστιτούτο λειτουργούν 5 τμήματα:

1) Οικονομίας και Εργασιακών Σχέσεων,

2) Επαγγελματικής και Συνδικαλιστικής Κατάρτισης,

3) Κοινωνικής και Οικονομικής Ιστορίας,

4) Δημόσιας και Συνεργατικής Οικονομίας, και

5) Ισότητας.

Το ΙΝΕΚ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ οι δραστηριότητες του σχεδιάζονται και καθοδηγούνται από 20μελές Επιστημονικό Συμβούλιο. Το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ έχει υλοποιήσει μία σειρά ερευνητικών έργων, μερικά εκ των οποίων με χρηματοδότηση του ΙΠΕ. Εκδίδει σε ετήσια βάση την Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση, ενώ συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα ερευνητικής συνεργασίας. Είναι από το 2003 εθνικός ανταποκριτής των ευρωπαϊκών δικτύων (EIRO, ERM και EWCO) Ευρωπαϊκού ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας και Διαβίωσης. Συμμετέχει επίσης σε ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας για διάφορα προγράμματα (π.χ. Leonardo da Vinci). Στους τομείς ενδιαφέροντος και δραστηριότητάς του, το ΙΝΕΚ – ΠΕΟ αναλαμβάνει ή συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, για τη διαχείριση των οποίων έχει συσσωρεύσει αρκετή εμπειρία. Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας του ΙΝΕΚ αναλώνεται στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Είναι εγκεκριμένος παροχέας προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Το ΙΝΕΚ σχεδιάζει και υλοποιεί ετησίως γύρω στα 100 εκπαιδευτικά προγράμματα, από τα οποία η πλειοψηφία χρηματοδοτείται από την ΑνΑΔ.