Πρόγραμμα Erasmus+ ‘Junior Citizens through Volunteering’ (JuCiVol)

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + με τίτλο ‘Junior Citizens through Volunteering’ (JuCiVol). Το Έργο αποτελεί σύμπραξη μεταξύ οργανισμών από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία και την Κύπρο και έχει διάρκεια 36 μηνών. Το JuCiVol συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Burgos στην Ισπανία. Οι αντικειμενικοί σκοποί του έργου είναι οι εξής:

  • Προετοιμασία των νέων για να γίνουν ενεργοί πολίτες:
    * Βελτίωση των γνώσεων για τις κοινωνικές δεξιότητες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη.
    * Ενθάρρυνση της γνώσης, της κατανόησης και της ευθύνης των δημοκρατικών αξιών και των βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου.
  • Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη διαχείριση των συγκρούσεων και της διαφορετικότητας.
  • Ενθάρρυνση των νέων για συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή, σε συλλόγους, πλατφόρμες και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών.
  • Αποτίμηση της συμμετοχής και του εθελοντισμού ως καίριες δραστηριότητες για την ενδυνάμωση της κουλτούρας των βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών για τον εντοπισμό καλών πρακτικών και την ενθάρρυνση των νέων για συμμετοχή στον εθελοντισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα, παρακαλώ πατήστε εδώ.