«Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας (ενήλικες) υπηκόους τρίτων χωρών (ΥΤΧ)»

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%) ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας (ενήλικες)» σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ).

Το πρόγραμμα αφορά στη διοργάνωση προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες υπηκόους τρίτων χωρών (ΥΤΧ). Τα μαθήματα εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας βελτίωσης της επικοινωνιακής ικανότητας των ΥΤΧ μέσα από την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων στην ελληνική γλώσσα με έμφαση στην απλή προφορική και γραπτή επικοινωνία, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ένταξης τους στην κυπριακή κοινωνία και προληφθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός τους.

Με άλλα λόγια, οι δικαιούχοι θα αποκτήσουν ικανότητες στην ελληνική γλώσσα που θα τους διευκολύνουν στην αναζήτηση εργασίας, βελτίωση των συνθηκών διαμονής και διαβίωσης, στην ευχέρεια επικοινωνίας με τις αρχές και οργανισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις οποίες συνδιαλέγονται και γενικά στη συναναστροφή με τους συναδέλφους στο χώρο εργασίας ή με άλλους ανθρώπους στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Στην ομάδα στόχου των Υπηκόων Τρίτων Χωρών περιλαμβάνονται: α) πρόσωπα που απολαμβάνουν καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας, β) πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, γ) πρόσωπα που απολαμβάνουν προσωρινή προστασία και δ) πρόσωπα που ζουν και/ή εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο.

Τα μαθήματα θα προσφέρονται δωρεάν σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, όπου θα παρέχονται τουλάχιστον τρία επίπεδα διδασκαλίας. Συνολικά θα συμμετέχουν 470 άτομα σε όλη την Κύπρο (αστικές και αγροτικές περιοχές), καθώς επίσης θα προσφέρονται μαθήματα και στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου.

Η σχετική συμφωνία ανάμεσα στο ΙΝΕΚ – ΠΕΟ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου αφενός και τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών αφετέρου, υπογράφηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2019. Το έργο θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2020.