ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΙΝΕΚ-ΠΕΟ, σε συνεργασία με το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου, επιλέγηκε για τη διεκπεραίωση προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας που απευθύνεται σε ενήλικες Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και κατά 25% από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο σχεδιασμός του προγράμματος στηρίζεται σε πολυεπίπεδα εντατικά και ταχύρρυθμα μαθήματα, για τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ευέλικτα και δοκιμασμένα αναλυτικά προγράμματα. Τα προγράμματα προσφέρονται δωρεάν σε πέντε επαρχίες της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερες περιοχές Αμμοχώστου), κατά κύριο λόγο σε αστικά κέντρα, με τη δυνατότητα επέκτασης των μαθημάτων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, εφόσον συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων στα μαθήματα. Η υλοποίηση των μαθημάτων έχει αναληφθεί από προσοντούχο εκπαιδευτικό προσωπικό, στο οποίο έχει προσφερθεί πρόσθετη κατάρτιση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Η περίοδος υλοποίησης του έργου είναι από το Φεβρουάριο 2012 μέχρι τον Ιούνιο 2013.

Στόχοι του προγράμματος Αναμένεται με τη λήξη των μαθημάτων οι ΥΤΧ να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την ελληνική γλώσσα στις καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας και να αναπτύξουν διαπολιτισμική επάρκεια. Η διαπολιτισμική επάρκεια χρειάζεται για να γνωρίσουν και να αποδεχτούν τον πολιτισμό της χώρας που μένουν και να μπορέσουν να ενσωματωθούν στο κοινωνικό σύνολο ομαλά, χωρίς η ενσωμάτωση αυτή να σημαίνει την απώλεια της οικείας πολιτισμικής τους ταυτότητας.