ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), σε συνεργασία με το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου, επιλέγηκε για τη διεκπεραίωση προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, που απευθύνεται σε ενήλικες και ανήλικους Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και κατά 25% από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος στηρίζεται σε πολυεπίπεδα εντατικά και ταχύρρυθμα μαθήματα, για τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ευέλικτα και δοκιμασμένα αναλυτικά προγράμματα. Τα προγράμματα θα προσφέρονται δωρεάν σε πέντε επαρχίες της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερες περιοχές Αμμοχώστου), κατά κύριο λόγο σε αστικά κέντρα, με τη δυνατότητα επέκτασης των μαθημάτων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, εφόσον συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων στα μαθήματα.

Η υλοποίηση των μαθημάτων έχει αναληφθεί από προσοντούχο εκπαιδευτικό προσωπικό, στο οποίο έχει προσφερθεί πρόσθετη κατάρτιση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Στόχοι του προγράμματος αναμένεται με τη λήξη των μαθημάτων οι Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας να αποκτήσουν τις βασικές γλωσσικές ικανότητες, προκειμένου να διευκολυνθούν κατά την ένταξή τους στην κυπριακή κοινωνία με την αποτελεσματική πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και στα δικαιώματα που τους παρέχονται από την νομοθεσία.