ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), σε συνεργασία με το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΣΕΓ-ΠΚ), συνεχίζουν το πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, που απευθύνεται σε ενήλικες Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και κατά 25% από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η περίοδος υλοποίησης του έργου είναι από τον Φεβρουάριο 2012 μέχρι τον Ιούνιο 2013.
Ο σχεδιασμός του προγράμματος στηρίζεται σε πολυεπίπεδα εντατικά και ταχύρρυθμα μαθήματα, για τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ευέλικτα και δοκιμασμένα αναλυτικά προγράμματα. Με την προτεινόμενη δράση επιδιώκεται η παροχή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε συνολικά 210 άτομα. Σε 90 από αυτούς θα προσφερθούν μαθήματα νε στόχο την επιτυχία στην εξέταση του ΣΕΓ-ΠΚ για την απόκτηση του πρώτου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (α’ επιπέδου) .
Τα προγράμματα θα προσφέρονται δωρεάν σε πέντε επαρχίες της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερες περιοχές Αμμοχώστου), κατά κύριο λόγο σε αστικά κέντρα, με τη δυνατότητα επέκτασης των μαθημάτων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, εφόσον συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων στα μαθήματα. Η υλοποίηση των μαθημάτων έχει αναληφθεί από προσοντούχο εκπαιδευτικό προσωπικό, πεπειραμένο και καταρτισμένο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση από την προηγούμενη φάση του προγράμματος.
Στόχος είναι η εκμάθηση βασικών γνώσεων της ελληνικής γλώσσας σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και η διευκόλυνση της ένταξης τους στην κυπριακή κοινωνία, της πρόσβασης τους στην αγορά εργασίας και στα δικαιώματα που τους παρέχονται από τη νομοθεσία.