ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΑΙΤΗΤΕΣ ΑΣΥΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΑΙΤΗΤΕΣ ΑΣΥΛΟΥ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), σε συνεργασία με το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΣΕΓ-ΠΚ), συνεχίζουν το πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, που απευθύνεται σε ενήλικες και ανήλικους Αιτητές Ασύλου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και κατά 25% από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο 2010 μέχρι τον Ιούνιο 2011.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος στηρίζεται σε πολυεπίπεδα εντατικά και ταχύρρυθμα μαθήματα, για τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ευέλικτα και δοκιμασμένα αναλυτικά προγράμματα. Θα δημιουργηθούν τμήματα με καινούριους εκπαιδευομένους, αλλά θα δοθεί η ευκαιρία και σε όσους παρακολούθησαν τα μαθήματα στην πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος, να συνεχίσουν σε επόμενο επίπεδο. Στο τέλος των μαθημάτων θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης , ενώ κάποιοι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το πρώτο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (α’ επιπέδου) του ΣΕΓ-ΠΚ.

Τα προγράμματα θα προσφέρονται δωρεάν σε πέντε επαρχίες της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερες περιοχές Αμμοχώστου), κατά κύριο λόγο σε αστικά κέντρα, με τη δυνατότητα επέκτασης των μαθημάτων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, εφόσον συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων στα μαθήματα. Η υλοποίηση των μαθημάτων έχει αναληφθεί από προσοντούχο εκπαιδευτικό προσωπικό, πεπειραμένο και καταρτισμένο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση από την προηγούμενη φάση του προγράμματος.

Για τους ανήλικους αιτητές ασύλου, στόχος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων της ελληνικής γλώσσας, ώστε να επιτύχουν αποτελεσματικότερη πρόσβαση στη βασική δημόσια εκπαίδευση, ενώ για τους ενήλικες στην ίδια κατηγορία ο στόχος είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας προκειμένου να ασκούν αποτελεσματικότερα τα δικαιώματά τους.