Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΙΝΝΟ-CAREER

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΙΝΝΟ-CAREER
Ανάπτυξη πρωτότυπου συστήματος κατάρτισης συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού (INNO-CAREER)

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), ανακοινώνει την έναρξη του έργου ‘Ανάπτυξη πρωτότυπου συστήματος κατάρτισης συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού (INNO-CAREER)‘ που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Πρόγραμμα Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation) και από εθνικούς πόρους κατά 25%. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από τον Οκτώβριο 2013 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2015.

Εταίροι:
• Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
• Προσανατολισμού / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Ελλάδα) – Επικεφαλής εταίρος
• Euricon Ltd Consultants (Ελλάδα)
• ΙΝΕΚ ΠΕΟ – Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (Κύπρος)
• NVF – National Training Fund (Τσεχία)
• USRV – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (Ιταλία)

Περιγραφή του έργου:
Το INNO-CAREER είναι ένα Έργο Μεταφοράς Καινοτομίας (Transfer of Innovation project – TΟI), το οποίο επικεντρώνεται στην δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας με έμφαση στην ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους συμβούλους για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας (αύξηση της ανεργίας, κινητικότητα εργαζομένων, ανάγκη αναγνώρισης μη τυπικής και άτυπης μάθησης κλπ).
Στόχοι του Έργου:
• Υποστήριξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των συμβούλων σταδιοδρομίας σύμφωνα με τις νέες προτεραιότητες της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας
• Ενδυνάμωση της σύνδεσης μεταξύ των συμβούλων σταδιοδρομίας και του εργασιακού βίου (επιχειρήσεις, τομείς απασχόλησης κλπ)
• Επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των διαμορφωτών πολιτικής και των εμπλεκομένων στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας φορέων σχετικά με τα νέα προσόντα και τις δεξιότητες των συμβούλων σταδιοδρομίας που απαιτούνται από τις νέες διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας
• Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας προς τους πολίτες
Για την επίτευξη των στόχων του έργου έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται Οδηγοί Διαχείρισης έργου, Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης του Έργου
Ωφελούμενοι:
1. Φορείς και στελέχη που παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
2. Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης συμβούλων σταδιοδρομίας (Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα κλπ)
3. Φορείς αρμόδιοι για το σχεδιασμό ή την παρακολούθηση πολιτικών και δράσεων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας (υπουργεία, αρμόδιες υπηρεσίες)
4. Οργανισμοί σχετικοί με την αγορά εργασίας (Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια κλπ)
5. Συμβουλευόμενοι όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναζήτηση, την ένταξη ή/και την επανένταξη στην αγορά εργασίας, μέσω της υποστήριξής τους στη βέλτιστη διαχείριση θεμάτων σταδιοδρομίας.
6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την αποδοχή και υιοθέτηση του καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης, της μεθοδολογίας υλοποίησης και αξιολόγησής του και του υλικού κατάρτισης των συμβούλων σταδιοδρομίας.