Προκήρυξη θέσεων διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας
σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ενήλικες):
Προκήρυξη θέσεων διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας (ενήλικες)» σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) που υλοποιεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%) επιθυμεί να προσλάβει τριάντα (30) εκπαιδευτικούς με καθεστώς μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου.

Βασικές πληροφορίες για το έργο

Το έργο «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας (ενήλικες)» υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και αφορά στη διοργάνωση προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες υπηκόους τρίτων χωρών (ΥΤΧ). Τα μαθήματα εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας βελτίωσης της επικοινωνιακής ικανότητας των ΥΤΧ μέσα από την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων στην ελληνική γλώσσα με έμφαση στην απλή προφορική και γραπτή επικοινωνία, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ένταξης τους στην κυπριακή κοινωνία και προληφθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός τους.

Με άλλα λόγια, οι δικαιούχοι θα αποκτήσουν ικανότητες στην ελληνική γλώσσα που θα τους διευκολύνουν στην αναζήτηση εργασίας, βελτίωση των συνθηκών διαμονής και διαβίωσης, στην ευχέρεια επικοινωνίας με τις αρχές και οργανισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις οποίες συνδιαλέγονται και γενικά στη συναναστροφή με τους συναδέλφους στο χώρο εργασίας ή με άλλους ανθρώπους στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Στην ομάδα στόχου των Υπηκόων Τρίτων Χωρών περιλαμβάνονται: α) πρόσωπα που απολαμβάνουν καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας, β) πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, γ) πρόσωπα που απολαμβάνουν προσωρινή προστασία και δ) πρόσωπα που ζουν και/ή εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο.

Τα μαθήματα θα προσφέρονται α) σε όλη την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου και β) κατά κύριο λόγο σε απογευματινές ώρες 4.00 μ.μ. με 9.00 μ.μ. (χωρίς να αποκλείονται και πρωινές ώρες.).

Υποβολή αιτήσεων

Ποιοι/ποιες μπορούν να υποβάλουν αίτηση: όσοι και όσες πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Πρόσθετα προσόντα, η προσωπική επαγγελματική κατάσταση και ο τόπος διαμονής του/της αιτητή/τριας θα ληφθούν επίσης υπόψη και θα συνεκτιμηθούν. Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα, καθώς και η προσωπική επαγγελματική κατάσταση αναφέρονται στην επόμενη σελίδα.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αιτήσεων: Τρίτη, 30 Απριλίου 2019 και ώρα 18.00, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected]

Για τα απαιτούμενα προσόντα παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για την αίτηση παρακαλώ πατήστε εδώ.

Απαιτούμενα έγγραφα αίτησης: συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης και σύντομου βιογραφικού σημειώματος (μέχρι δύο σελίδες), στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα. Σε αυτή τη φάση δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση παραστατικών και τεκμηρίων.