Προκήρυξη Διαγωνισμού Σχεδιασμού Λογότυπου

Προκήρυξη Διαγωνισμού Σχεδιασμού Λογότυπου για το Έργο
«Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας (ενήλικες)»

Πρόσκληση Συμμετοχής

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας (ενήλικες)» που υλοποιεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%) προκηρύσσει ανοικτό Διαγωνισμό Λογότυπου.

Βασικές πληροφορίες για το έργο
Το έργο «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας (ενήλικες)» υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και αφορά στη διοργάνωση προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες υπηκόους τρίτων χωρών (ΥΤΧ). Τα μαθήματα εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας βελτίωσης της επικοινωνιακής ικανότητας των ΥΤΧ μέσα από την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων στην ελληνική γλώσσα με έμφαση στην απλή προφορική και γραπτή επικοινωνία, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ένταξης τους στην κυπριακή κοινωνία και προληφθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός τους.

Με άλλα λόγια, οι δικαιούχοι θα αποκτήσουν ικανότητες στην ελληνική γλώσσα που θα τους διευκολύνουν στην αναζήτηση εργασίας, βελτίωση των συνθηκών διαμονής και διαβίωσης, στην ευχέρεια επικοινωνίας με τις αρχές και οργανισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις οποίες συνδιαλέγονται και γενικά στη συναναστροφή με τους συναδέλφους στο χώρο εργασίας ή με άλλους ανθρώπους στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Στην ομάδα στόχου των Υπηκόων Τρίτων Χωρών περιλαμβάνονται: α) πρόσωπα που απολαμβάνουν καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας, β) πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, γ) πρόσωπα που απολαμβάνουν προσωρινή προστασία και δ) πρόσωπα που ζουν και/ή εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων λογοτύπου: 9 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Για οποιανδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να αποτείνεστε στο email [email protected] και στο τηλέφωνο 22877673.

Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό αναφέρονται εδώ, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης του διαγωνισμού.