Ολοκλήρωση Προγράμματος INNO-CAREER

Ολοκλήρωση Προγράμματος
INNO-CAREER

Το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ ανακοινώνει την ολοκλήρωση του προγράμματος INNO-CAREER, Develop Prototype Training System of Career Guidance Counselors, το οποίο είναι ένα Έργο Μεταφοράς Καινοτομίας (Transfer of Innovation – TΟI). Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Τομεακό πρόγραμμα Leonardo da Vinci, συγκεκριμένα, και είχε διάρκεια δύο χρόνια, Οκτώβριος 2013 – Σεπτέμβριο 2015.
Ο επικεφαλής εταίρος του Έργου ήταν ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Ελλάδος και συμμετείχαν άλλοι τρεις οργανισμοί από την Ελλάδα (Euricon), την Τσεχία (NVF – National Training Fund) και την Ιταλία (USRV – Ufficio Scolastico Regionale per Il Veneto). Ανάμεσα στους στόχους του Έργου ήταν η υποστήριξη της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των δεξιοτήτων των συμβούλιων σταδιοδρομίας, ενδυνάμωση της σύνδεσης μεταξύ των συμβούλων και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η επικέντρωση του Έργου βρισκόταν στη δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας και δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας (αύξηση της ανεργίας, κινητικότητα εργαζομένων, ανάγκη αναγνώρισης μη τυπικής και άτυπης μάθησης κλπ).