ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INNO-CAREER Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INNO-CAREER

 

DEVELOP PROTOTYPE TRAINING SYSTEM OF CAREER GUIDANCE COUNSELLORS

 

(INNO-CAREER)

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Τομεακό Πρόγραμμα Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation) και από  εθνικούς πόρους κατά 25%.

Εταίροι:

Διάρκεια: 1-10- 2013 μέχρι 30-9-2015


Περιγραφή του έργου:

Το INNO-CAREER είναι ένα Έργο Μεταφοράς Καινοτομίας (Transfer of Innovation project - TΟI), το οποίο επικεντρώνεται στην δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας με έμφαση στην ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους συμβούλους για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας (αύξηση της ανεργίας, κινητικότητα εργαζομένων, ανάγκη αναγνώρισης μη τυπικής και άτυπης μάθησης κλπ).

Στόχοι του Έργου:

Για την επίτευξη των στόχων του έργου έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται Οδηγοί Διαχείρισης έργου, Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης του Έργου

Ωφελούμενοι:

  1. Φορείς και στελέχη που παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
  2. Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης συμβούλων σταδιοδρομίας (Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα κλπ)
  3. Φορείς αρμόδιοι για το σχεδιασμό ή την παρακολούθηση πολιτικών και δράσεων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας (υπουργεία, αρμόδιες υπηρεσίες)
  4. Οργανισμοί σχετικοί με την αγορά εργασίας (Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια κλπ)
  5. Συμβουλευόμενοι όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναζήτηση, την ένταξη ή/και την επανένταξη στην αγορά εργασίας, μέσω της υποστήριξής τους στη βέλτιστη διαχείριση θεμάτων σταδιοδρομίας.
  6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την αποδοχή και υιοθέτηση του καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης, της μεθοδολογίας υλοποίησης και αξιολόγησής του και του υλικού κατάρτισης των συμβούλων σταδιοδρομίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.inno-career.eu